Takyk polat turba öndürijileri tarapyndan öndürilen polat turbalaryň klassifikasiýasy

Gysga düşündiriş:

Zawodymyz tarapyndan öndürilen polat turbalaryň klassifikasiýasy
1. Polat turbalar önümçilik usullaryna görä toparlara bölünýär
(1) bökdençsiz polat turba - gyzgyn togalanan turba, sowuk togalanan turba, sowuk çekilen turba, ekstrudirlenen turba we turba
(2) kebşirlenen polat turba
(a) prosese laýyklykda - kebşirlenen turba, garşylykly kebşirlenen turba (ýokary ýygylyk we pes ýygylyk), gaz bilen kebşirlenen turba we peç kebşirlenen turba

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawodymyz tarapyndan öndürilen polat turbalaryň klassifikasiýasy

“Shandong Jute Steel Pipe Co. Ltd. .Turbalary çuňňur gaýtadan işläp bilýän doly önümçilik zynjyry we CNC gaýtadan işleýän enjamlaryň doly toplumy bar.Turba çig malyna, ýarym taýýar materiallara ýa-da taýýar böleklere mätäçligiňiz ýok bolsa, size çözgütler berip bileris.Bu ýerde satyn alyş çykdajylaryny we gereksiz aragatnaşygy tygşytlap bilersiňiz.Size ýokary hilli önümler, bäsdeşlik bahalary we ýokary hilli hyzmatlar bilen ähli taraplaýyn hyzmatlary hödürläris.Çagyryşyňyzy, hatyňyzy we aragatnaşygyňyzy hoş geldiňiz.

048e8850 (1)

1. Polat turbalar önümçilik usullaryna görä toparlara bölünýär

(1) üznüksiz polat turba - gyzgyn togalanýan turba, sowuk togalanan turba, sowuk çekilen turba, ekstrudirlenen turba we turba
(2) kebşirlenen polat turba
(a) prosese laýyklykda - kebşirlenen turba, garşylykly kebşirlenen turba (ýokary ýygylyk we pes ýygylyk), gaz bilen kebşirlenen turba we peç kebşirlenen turba
(b) kebşirlemek bilen bölünýär - göni kebşirlenen turba we spiral kebşirlenen turba

2. Turba materiallary boýunça klassifikasiýa - uglerod polat turbasy we garyndy turbasy
• uglerod polat turbalaryny adaty uglerod turbalaryna we ýokary hilli uglerod gurluş turbalaryna bölmek mümkin
• garyndy turbany aşakdakylara bölmek bolar: pes garyndy turbasy, garyndy gurluş turbasy, ýokary garyndy turbasy, ýylylyga we kislota çydamly poslamaýan turba, ýokary temperatura garyndy turbasy we ş.m.

3. Bölüm görnüşi boýunça klassifikasiýa - tegelek we ýörite görnüşli
4. Diwaryň galyňlygy boýunça klassifikasiýa - inçe diwar polat turbasy, galyň diwar polat turbasy
5. Maksat boýunça klassifikasiýa - turbageçiriji üçin polat turba, ýylylyk enjamlary üçin polat turba, mehaniki senagat üçin polat turba, nebit we geologiki buraw üçin polat turba, konteýner polat turba, himiýa senagaty üçin polat turba, ýörite maksatly polat turba we polat turba beýleki maksatlar.

precision-steel-pipe2
precision-steel-tube2
62

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • Bushing
  • Corten Steel
  • Precision Seamless Steel Pipe
  • Seamless Steel Pipe