“Shandong Giant” senagat plastinka ykdysady amallary we dolandyryş ulgamy başda tamamlandy

Bazary dolandyrmagyň doly hasabat ulgamynda, 2022 Şandong äpet turba ş., LTD.Bazary dolandyrmagyň doly bahasy bolar, goşant, girdeji, gymmaty, tölenen we şertnamalaýyn önümleriň we hyzmatlaryň bahasyny görkezer, çykdajy re modeiminden ýüz öwürer, girdeji merkezini dolandyrmak hökmünde ähli bölümler, bazar bahasyna görä zawod önümleri, goşandyny hakykatdanam görkezer iş netijelerine, kärhananyň döredilen önümçilik we iş maksatly hyzmatyna ýetmek.

“Aiba” iş modeliniň iş ulgamynyň gurluşygy nukdaýnazaryndan kiçi buhgalteriýa bölümlerini bölmek arkaly degişli indeks ulgamy, baha ulgamy, buhgalteriýa ulgamy we baha beriş ulgamy döredilýär. Aiba bölümleriniň garaşsyz hasapçylyk we buhgalteriýa amallaryny ähli derejelerde bahalandyryň, dolandyryşa doly gatnaşmak baradaky düşünjäni ýokarlandyrmak we amaly zehinleri ösdürmek.

 operational talents

Şandong äpet turba senagaty kärhanasy LTD, “bazaryň işleýşi, şertnamany dolandyrmak, esasy dolandyryş, maksatly baha bermek” umumy talaplary durmuşa geçirmek, amiba dolandyryş düşünjesini we önümçiligiň we işleýiş çuňlugyny öňe sürmek, Şandong äpet turba senagaty LTD.Hakyky senagat ösüşine esaslanyp, stoluň dolandyryş ulgamyny, “amiba” iş modeliniň işleýiş ulgamyny, tutuş senagat zynjyrynyň ykdysady peýdany ölçemegiň model ulgamyny, bazary dolandyrmagyň hasabat modeliniň ulgamyny gurdy. 2021-nji ýylyň ahyryna çenli ykdysady amal we dolandyryş ulgamy polat we polat pudagy ilkibaşda tamamlandy.

“Standart we stol dolandyryş ulgamy,“ ameba ”amaly we dolandyryş modeli, tutuş pudak zynjyryny hasaplaýyş ulgamynyň ykdysady peýdasy modeli we bazary dolandyrmagyň doly bahalandyryş ulgamy biri-birine garaşsyz we biri-biriniň üstüni ýetirýär we bilelikde döredilýär “Shandong Jute Management Industry Co., Ltd.” -iň ykdysady amallary we dolandyryş ulgamy. ”Maliýe bölüminiň çykdajylary dolandyrmak otagynyň müdiri Wan uanuan, soňky iki ýylda“ Shandong Jute Management Co., Ltd. ”bu boşlugy kesgitledi we “ameba” işewürlik pelsepesine esaslanyp, maksat goýuň, ähli işgärleriň paýhasyny oýnaň, doly gatnaşmagy amala aşyryň, önümçilik zynjyrynyň ykdysady peýdasynyň ähli modelini öňe gidişlik hökmünde kabul ediň, karar beriň we iş gözläň.

Girişe görä, stoluň dolandyryş ulgamyny döretmek üçin “amiba” operasiýa modeli operasiýa ulgamy, tutuş senagat zynjyry ykdysady peýdany ölçemek modeli ulgamy, ykdysady dolandyryş dolandyryş ulgamyna ünsi jemleýän bazary dolandyrmagyň hasabat model ulgamy, onuň maksady dolandyryşa doly gatnaşmagy gazanmak, her bir iş bölüminiň maksadyny ösdürmek, bazara gönükdirilen kärhana medeniýetini ösdürmek.

 talents

Stol dolandyryş ulgamynyň gurluşygynda, “kesgitlenip bilinýän, deňeşdirip boljak, baha bermek” ýörelgesine görä, içerki standart we daşarky bahalandyrma arkaly, kompaniýanyň derejesi indeksine we esasy birligi dolandyryş ikinji görkezijisine gözegçilik etmek, hakyky dargamak bilen utgaşmak; Esasy indeksden, paýdarlar jemgyýetiniň indeksini kesgitlemek ulgamyny döretdi. Hukukyň üznüksiz we çuňňur ösmegi bilen, öwrenmek, ele almak, aşa işlemek, çäreleri kesgitlemek, durmuşa geçirmäge düşünmek, garyplary tapmak üçin standartlara üns bermek netijeleri, hemme taraplaýyn gowulaşmak üçin kompaniýanyň görkezijilerini öňe sürmek.

Maliýe dolandyryşynyň seljerme teoriýasyna we önümçilik, üpjünçilik we satuwda her önümçilik prosesiniň we iş bölüminiň iş maglumatlaryna, tutuşlygyna ykdysady peýdany ölçemegiň modeline görä, ähli önümçilik zynjyrynyň ykdysady peýdasynyň modelini gurmak nukdaýnazaryndan. polat önümleriniň önümçilik zynjyry kärhanalaryň girdejisini çaklamak we önümçilik liniýasyny ýerlikli tertiplemek üçin döredilýär

Biziň kompaniýamyz

2001-nji ýylda döredilen “Shandong Jute Steel Pipe” kompaniýasy, häzirki wagtda gyzgyn togalanýan önümçilik liniýasy, pyçak liniýalary, inçe togalanýan önümçilik liniýalary we sowuk çyzgy önümçilik liniýalary ýaly ösen önümçilik enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr. Biziň kompaniýamyz dürli üznüksiz polat turbalary öndürmekde ýöriteleşýär. .Önümlerimizde umumy bökdençsiz polat turbalar, inçe çekiji turbalar, inçe togalanan turbalar, garyndy polat turbalar, ýörite turbalar, polat polat, polat turbalary çuňňur gaýtadan işlemek we ş.m.Kompaniýamyz önümlerimiziň tehniki derejesini ýokarlandyrmak üçin içerki polat turbalary pudagynda ajaýyp tehniki hünärmenler we dolandyryş işgärleri toparyny çagyrýar.

Şahsy maglumatlar

“Shandong Jute Polat Co., Ltd.”

Aragatnaşyklar: jenap Ji

WhatsApp: +86 18865211873

WeChat: +86 18865211873

E-mail: jutesteelpipe@gmail.com

E-mail: juteguanye@aliyun.com


Iş wagty: Iýun-08-2022
  • Bushing
  • Corten Steel
  • Precision Seamless Steel Pipe
  • Seamless Steel Pipe