“Xudabu” ýadro energiýasy taslamasyna gönüden-göni üpjün edilen polat turba önümleri bolan “Shandong Jute” turba senagaty kompaniýasy

20-nji fewralda, Şandong ägirt uly turba senagaty polat turba önümleri, uly gala ýadro desgasy üçin, sebitde ýüze çykýan kynçylyklary ýeňip geçmek, guramanyň çaltlaşdyrylmagy, hiliň gözegçiligi üçin taslamada ulanylýan vanadiý disk önümleri bilen ilkinji gezek ulanylýar. Taslamanyň gidişini üpjün etmek üçin logistika, müşderileri gysga wagtyň içinde eltip bermek. Häzirki wagta çenli kompaniýa müşderileriň ynamyny gazanan Xudabu ýadro energiýasy taslamasy üçin 10 000 tonnadan gowrak üpjün etdi.

58

“Xuudabu” ýadro energiýasy taslamasynyň gurluşygy başlanaly bäri, kompaniýanyň tehniki marketing işgärleri bazaryň we tehnologiýanyň “iki tigirli hereketine” eýeriň, müşderiniň hyzmat mümkinçiligini ýokarlandyryň, aýratyn artykmaçlyklaryny doly ýerine ýetiriň. vanadiý we titanium çeşmeleri, Customöriteleşdirilen önümiň ösüşi, müşderiler bilen bilelikde, “Xudabu ýadro polat önümçiliginiň esasy nokatlary”, Tehniki ülňülerde, himiki düzümi, mehaniki aýratynlyklary we ösen özleşdirme talaplarynyň emele gelmeginiň beýleki taraplary, At şol bir wagtyň özünde, ýadro energiýasy polat prosesi tehnologiýa gözleglerini we tehniki mowzuk täzeligini güýçlendiriň, ýadro energiýasy polat öndürmek prosesiniň esasy nokatlaryny yzygiderli gowulandyryň, himiki düzümi we mehaniki aýratynlyklary talaplara öz wagtynda gözden geçiriň, önümiň hiliniň şahsylaşdyrylan zerurlyklara laýyk gelýändigine göz ýetiriň Müşderiler. Pr-iň daşky gaplamasyndamüşderiler tarapyndan teklip edilýän ýörite material alamatlarynyň zerurlyklaryna görä, “Xudabu” ýadro desgasynyň “şahsy” alamatlary önümleriň daşky gaplamasynyň hilini ýokarlandyrmak üçin ýörite ýasaldy we müşderiniň ýokary öwgüsini gazandy.

59


Iş wagty: 31-2022-nji maý
  • Bushing
  • Corten Steel
  • Precision Seamless Steel Pipe
  • Seamless Steel Pipe