Customöriteleşdirilen takyk bökdençsiz polat turba öndürijilerinde köp sanly önüm bar

Gysga düşündiriş:

Işlemekde sowuk togalanmak we sowuk çyzgy bilen ýasalan takyk açyk polat turba giňden ulanylýar.Polat turbanyň içki we daşky diametri ýagty we ölçeg takyklygy ýokarydyr. Polat turbanyň üstünde oksid şkalasy ýok we ýokary temperatura anaerob annealdan soň mehaniki häsiýetler has gowudyr.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

açyk polat turba tegelek polatdan deşip, soň bolsa sowuk togalanmak arkaly emele gelýär.Önüm ownuk ýalňyşlyk ululygynyň, içerde we daşarda ýagtylygyň we kislorodsyz deriniň artykmaçlyklaryna eýedir.Käbir ýeňli we basgançakly ýörite görnüşli önümleri gaýtadan işlemek üçin amatlydyr.Önümlerimiz on gowrak ýurtda gowy satylýar.Önümlerimiz mehaniki böleklerde, awtoulag böleklerinde we gündelik zerur zatlarda giňden ulanylýar.

steel pipe parts

Takyk açyk polat turbanyň içi geň we ýagty, kislorod derisi ýok.Takyk polat turbalarynyň dürli aýratynlyklaryny sazlap bileris, polat turbalary kesip bileris we degişli ýörite bölekleri gaýtadan işläp bileris. Önümlerimiziň hil standartynyň 100% bolmagyny üpjün edýän 12 sany ýokary derejeli tehnik we 30 sany orta tehnik bar.Bizde 30-dan gowrak sowuk tegelek degirmeni, 20-den gowrak turba kesiji maşyn we önümleriň öz wagtynda iberilmegini üpjün edip biljek 20 sany CNC enjamy bar.

Honed-Seamless-Tube

Takyk polat turbamyz, sowuk çyzgydan ýa-da gyzgyn togalanandan soň ýokary takyklykly polat turba materialynyň bir görnüşidir.Takyk polat turbanyň içki we daşarky diwarlarynda hiç hili oksid gatlagynyň ýoklugy, ýokary basyş astynda syzma, ýokary takyklyk, ýokary bezeg, sowuk egilmekde deformasiýa ýok, ýanmak, tekizlemek we ýarylmazlyk esasan önüm öndürmek üçin ulanylýar howa silindri ýa-da ýag silindri ýaly pnewmatik ýa-da gidrawlik komponentleriň önümleri.

Himiki düzümi:

Kod kody himiki düzümi%
C Si Mn S P Cr
10 # 0.07-0.13 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.035 ≤0.035
20 # 0.17-0.23 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.035 ≤0.035
35 # 0.32-0.39 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.035 ≤0.035
45 # 0.42-0.50 0.17-0.37 0.50-0.80 ≤0.035 ≤0.035
40Cr 0.37-0.44 0.17-0.37 0.50-0.80 ≤0.035 ≤0.035 0.08-1.10
25Mn 0.22-0.29 0.17-0.37 0.70-1.00 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25
37Mn5 0.30-0.39 0.15-0.30 1.20-1.50 ≤0.015 ≤0.020

Takyk polat turbalar awtoulaglarda, motosikllerde, elektrik ulaglarynda, nebithimiýa, elektrik energiýasy, gämiler, howa giňişligi, podşipnikler, pnewmatik komponentler, orta we pes basyşly gazanlar üçin pugta polat turbalar, şeýle hem berkidiji ýeňler, podşipnikler, gidrawlika, işleýiş we köp ulanylýar. beýleki meýdanlar!

1
2
3
4
62

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • Bushing
  • Corten Steel
  • Precision Seamless Steel Pipe
  • Seamless Steel Pipe