Biz hakda

“Shandong Jute Polat Co., Ltd.”

Hünärmenler üçin iň oňat polat turba önümlerini öndürmek we satmak

ac6c2d16 (2)

Kompaniýanyň tertibi

“Shandong Jute Polat Co., Ltd.”Içerde we daşary ýurtda dürli görnüşli müşderiler üçin iň oňat hilli polat turba önümlerini öndürmek we satmak bilen meşgullanýan hünärmen Hytaý kärhanasydyr. Hytaýyň Şandong welaýatynyň Liaocheng häkimliginde, Çingdao halkara deňiz portuna we howa menziline takmynan 500 km uzaklykda ýerleşýär.

2001-nji ýylda döredilen “Shandong Jute Steel Pipe” kompaniýasy, häzirki wagtda gyzgyn togalanýan önümçilik liniýasy, pyçak liniýalary, inçe togalanýan önümçilik liniýalary we sowuk çyzgy önümçilik liniýalary ýaly ösen önümçilik enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr. Biziň kompaniýamyz dürli üznüksiz polat turbalary öndürmekde ýöriteleşýär. .Önümlerimizde umumy bökdençsiz polat turbalar, inçe çekiji turbalar, inçe togalanan turbalar, garyndy polat turbalar, ýörite turbalar, polat polat, polat turbalary çuňňur gaýtadan işlemek we ş.m.Kompaniýamyz önümlerimiziň tehniki derejesini ýokarlandyrmak üçin içerki polat turbalary pudagynda ajaýyp tehniki hünärmenler we dolandyryş işgärleri toparyny çagyrýar.

Creditokary karz derejesi, iň oňat hilli önümler we hyzmat ulgamy we bäsdeşlik nyrh syýasaty bilen, müşderiler üçin gymmatlyk döretmäge we dürli sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyrmaga çalyşýar.siziň bilen uzak möhletli strategiki işewür hyzmatdaşlygy ýola goýmaga tüýs ýürekden garaşýarys.

Örän berk hil we kärhana gözegçilik prosedurasy arkaly, ISO9001, ISO14000, OHSAS18001 standartlaryny geçdik, satyn almalara, önümlere, satuwlara, ammarlara we transport proseslerine berk gözegçilik edýäris. 2002-nji ýylda halkara hil ulgamynyň ygtyýarnamasy.

Gowy we yzygiderli hil bilen önümlerimiz Amerika eksport edilýär.Europeewropa.Günorta Amerika, Hindistan, Eastakyn Gündogar ýurtlary, Afrika, Japanaponiýa, Günorta-Gündogar Aziýa, Koreýa we ş.m. şeýle hem ýerli bazarymyza gowy hyzmat edýär.

Gowy dolandyryş, jebis topar, oňat hyzmat ulgamy we baý tejribe bu kompaniýany dowam etdirmek üçin berk binýat berýär. Täze önümler üýtgeýän bazarlaryň islegini kanagatlandyrmak üçin yzygiderli gözlenýär we işlenip düzülýär. tanyşdyrylýar we 2019-njy ýylda önümçilige başlar)

5eb9e10c (1)

  • Bushing
  • Corten Steel
  • Precision Seamless Steel Pipe
  • Seamless Steel Pipe