Biz hakda

“Shandong Jute Steel Pipe Co., Ltd.”

Hünärmenler üçin iň oňat polat turba önümleri öndürmek we marketing

ac6c2d16 (2)

Kompaniýanyň tertibi

“Shandong Jute Steel Pipe Co., Ltd.”Içerde we daşary ýurtlarda dürli görnüşli we dürli müşderiler üçin iň oňat hilli polat turba önümlerini öndürmek we satmak bilen meşgullanýan hünärmen Hytaý kärhanasydyr. Hytaýyň Şandong welaýatynyň Liaocheng şäher häkimliginde, Çingdao halkara deňiz porty we howa menzili bilen takmynan 500 km uzaklykda ýerleşýär.

2001-nji ýylda döredilen “Shandong Jute Steel Pipe” kompaniýasy, häzirki wagtda gyzgyn togalanýan önümçilik liniýasy, pyçak liniýalary, inçe togalanýan önümçilik liniýalary we sowuk çyzgy önümçilik liniýalary ýaly ösen önümçilik enjamlary bilen enjamlaşdyryldy. Biziň kompaniýamyz dürli bökdençsiz polat turbalary öndürmekde ýöriteleşýär. .Önümlerimizde umumy bökdençsiz polat turbalar, inçe çekiji turbalar, inçe togalanan turbalar, garyndy polat turbalar, ýörite turbalar, polat polat, polat turbalary çuňňur gaýtadan işlemek we ş.m. bar.Kompaniýamyz, önümlerimiziň tehniki derejesini ýokarlandyrmak üçin içerki polat turba pudagynda ajaýyp tehniki hünärmenleri we dolandyryş işgärlerini çagyrýar.

Creditokary karz derejesi, iň oňat hilli önümler we hyzmat ulgamy we bäsdeşlik nyrh syýasaty bilen, müşderiler üçin gymmatlyk döretmäge we dürli sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyrmaga çalyşýar.siziň bilen durnukly uzak möhletleýin strategiki işewür hyzmatdaşlygy ýola goýmaga tüýs ýürekden garaşýarys.

Örän berk hil we kärhana gözegçilik prosedurasy arkaly, ISO9001, ISO14000, OHSAS18001 ülňülerinden geçdik, satyn almalara, önümlere, satuwlara, ammarlara we ulag amallaryna berk gözegçilik edýäris. 2002-nji ýylda halkara hil ulgamynyň ygtyýarnamasy.

Gowy we yzygiderli hil bilen önümlerimiz Amerika eksport edilýär.Europeewropa.Günorta Amerika, Hindistan, Eastakyn Gündogar ýurtlary, Afrika, Japanaponiýa, Günorta-Gündogar Aziýa, Koreýa we ş.m., şeýle hem ýerli bazarymyza gowy hyzmat edýär.

Gowy dolandyryş, jebis topar, gowy hyzmat ulgamy we baý tejribe bu kompaniýany dowamly ösüş üçin berk binýat berýär. Täze önümler üýtgeýän bazarlaryň islegini kanagatlandyrmak üçin yzygiderli gözlenýär we işlenip düzülýär. tanyşdyrylýar we 2019-njy ýylda önümçilige başlar)

5eb9e10c (1)

  • Bushing
  • Korten polat
  • Takyk polat turba
  • Polat turba