Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag.Biziň kompaniýamyz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Ikisem. Zawodymyzyň meýdany takmynan 70,000 inedördül metr.

2-nji sorag.Diňe birnäçe tonna synag tabşyrygy bolup bilermi?

J: LCL hyzmaty bilen yzygiderli aýratynlyklary iberip bileris.

3-nji sorag.Gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 5-7 gün.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa we sargyt talaplaryna laýyklykda 30 gün töweregi.

4-nji sorag.Önümçilik wagtyny nädip üpjün etmeli?

1.Biziň önümçilik bölümimiz önümçilik meýilnamasyny berk berjaý etmeli.

2. Söwdaçy hem, degişli satyjy hem önümi hemişe yzarlamaly we müşderä iň soňky maglumatlary islendik pursatda habar bermeli

5-nji sorag.Biziň bahamyz bäsdeşlik edýärmi ýa-da ýok?

Turbanyň bahasyny materialyň bahasyna we zähmet bahasynyň üýtgemegine görä sazlaýarys.

Bu aralykda, sargyt mukdaryna görä müşderä has köp arzanladyş hödürläris.

6-njy sorag.Töleg şertleriňiz nähili?

J: Töleg <= 1000USD, 100% öňünden.

Töleg> = 1000USD, öňünden 30% T / T, iberilmezden ozal balans. Ora-da L / C göz öňünde tutulanda (Uly sargyt üçin 30-90 günüň dowamynda LC kabul edilip bilner)

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?


  • Bushing
  • Korten polat
  • Takyk polat turba
  • Polat turba