“Shandong jute Pipe Co. Ltd.

Recentlyakynda, “Shandong jute Pipe Co., Ltd.”, 6.5mm spesifikasiýasy bilen pes uglerodly we pes kremniýli gyzgyn tokly çybyklary bolan togalanan sim çybygynyň iki täze görnüşini, ýagny hfy380 we hfy400 üstünlikli ösdürdi.Bu, “Benxi Iron and Steel Co. Ltd.” -iň simli çybyk önümleriniň dürlüligini hasam baýlaşdyrdy, bu poladyň önümçiligindäki boş ýerleri doldurdy we barha güýçlenýän bazar bäsleşigine “täze çipler” goşdy.

.5 6.5mm spesifikasiýa bilen simli çybygyň iki täze görnüşiniň üstünlikli togalanmagyny üpjün etmek üçin zawod synag önümçilik shemasyny birnäçe gezek öwrendi, çuňňur ara alyp maslahatlaşma we seljeriş geçirýän gözleg meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşmak üçin gözleg we önümçilik tehniklerini gurady. proses proseduralarynda we her togalanmak prosedurasy üçin prosese gözegçilik standartlaryna laýyklykda ähli prosesi yzarlamak üçin ýörite işgärleri düzdi.

Täze polat derejeleri togalanmazdan ozal zawod, işleýiş aýratynlyklaryna we önüm aýratynlyklaryna görä togalanmak prosesiniň parametrlerini birleşdirýär, jikme-jik meýilnama düzýär we ojak wagtynda polat düwünçegini, togalanma prosesiniň temperaturasyny, önümiň ululygyny we material görnüşini berk gözegçilikde saklaýar, önümiň hiliniň we öndürijiliginiň talaplara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin.Hakyky sim önümçilik liniýa enjamlary bilen bilelikde çig maly, enjamlary we önümçilige täsir edýän esasy gözegçilik nokatlaryny yzygiderli barlaň we togalanmagyň üstünlikli bolmagyny üpjün etmek üçin esasy enjamlary kepillendiriş çärelerini düzüň.

Zynjyr togalanmak prosesinde esasy enjam enjamlaryny, kanallary we beýleki baglanyşyklary barlamak, önümçilik meýilnamalaşdyryş bölümi bilen utgaşdyrmak we önümçilik wagtyny ýerlikli tertiplemek üçin tehniki hyzmat we meýilleşdirilen tehniki hyzmat wagtyny ulanýar.Hünärmen tehnikler togalanýan degirmeniň togalanma prosesiniň parametrlerini optimizirlemek bilen togalanmak talaplaryna laýyk gelýär.Mundan başga-da, zawodyň hiline gözegçilik edýän işgärler önümiň hiline berk gözegçilik edýärler, önümiň öndürijiligini we fiziki hilini öz wagtynda we berk synagdan geçirýärler we täze polat derejeleriniň ösmegi üçin tehniki goldaw berýärler.

Hfy380 we hfy400 görnüşleriniň bu gezek işlenip düzülen we togalanan iki täze görnüşiniň ýerüsti hiline, önümiň ölçeglerine we mehaniki aýratynlyklaryna laýyk gelýändigine we taýýar önümleriň hiliniň garaşylýan talaplara laýyk gelýändigine düşünilýär.Toparyň togalanmagy amala aşyryldy.Iki täze görnüşiň üstünlikli ýaýramagy “Benxi Steel” -iň önüm gurluşyny baýlaşdyrýar, markanyň habardarlygyny we önüm bazaryndaky bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrýar, gönüden-göni üpjün edijileriň isleglerini kanagatlandyrýar we önümiň artykmaçlyklaryny ýokarlandyrmak üçin güýçli goldaw berýär.


Iş wagty: Iýun-21-2022
  • Bushing
  • Corten Steel
  • Precision Seamless Steel Pipe
  • Seamless Steel Pipe