“Shandong Jute Pipe Industry Co., Ltd.”: Önümçilige we oňat netijelere ýetmek üçin reforma çäreleriniň durmuşa geçirilmegine ünsi jemläň.

Fewral aýynda, Şandong ägirt uly turba senagaty kärhanasy LTD. , enjamlary dolandyrmak, kadrlar, stil we beýleki işler, işgärleriň işini höweslendirýär, önümçilige we işe itergi berýär. Kompaniýanyň ähli kadrlarynyň we işgärleriniň tagallasy bilen fewral aýynda takyk polat turbalarynyň işleýiş meýdany “Shandong Jute Pipe Industry Co., Ltd.” kompaniýasy meýilnamanyň 100,9 göterimini, gowşuryş mukdary bolsa kompaniýanyň meýilnamasynyň 101,32 göterimini tamamlady.Polat turbalaryň işlemeýän meýdanynyň önümçiligi, kompaniýanyň meýilnamasynyň 114.92% -ini we kompaniýanyň meýilnamasynyň 101.02% -ini tamamlady, ikisi hem aýlyk meýilnamadan ýokary.

60

Önümçilige ünsi jemläň we gowulaşmagy öňe sürmek üçin bilelikde işleşiň

Fewral aýynyň başynda, önümçilik meselesini anyklandan soň, Şandong ägirt uly turba senagaty LTD. synp önümçilik maglumatlary statistik jemleýji deňeşdirme, sylaglaryň we jezanyň toparynyň tamamlanmagyna görä, pes gurama, üznüksiz önümçilik meselesiniň gutarýan jogapkärçilik döwrüne sebäp bolýar, synpy talap edýär. Mundan başga-da, kompaniýa önümçilige täsir edýän faktorlary seljerýär, öňüni alyş çärelerini ösdürýär we önümçilik döwründe ýerine ýetirişi gurnaýar, iş meýdanynyň ýolbaşçylary daşarky täsiri azaltmak meýilnamasyny we önümçiligi gowulandyrmak bölümini ýerine ýetirmäge synanyşýarlar.

Durnuklylygy we rahat akymy üpjün etmek üçin enjamlara, gowy dolandyryşa üns beriň

61

Bu ýyl “Shandong Jute Pipe Industry Co., Ltd.” “ýokary hasyllylyga we ýokary önümçilige” ünsi jemleýär, enjamlary dolandyrmagy talap edýär, enjamlara tehniki hyzmatyň çykdajylaryny berk gözegçilikde saklaýar, enjamlaryň näsazlyk derejesini ýokarlandyrýar, näsazlyk derejesini peseldýär we açary saklaýar enjamlar, esasy enjamlaryň durnukly işlemegini üpjün etmek, “enjam binýady” düşünjesine eýermek we işgärleri ownuk üýtgeşmeler girizmäge we enjamlary çaltlaşdyrmaga, önümçiligi we çykdajylary ýokarlandyrmaga höweslendirýär.

Kyn meseleleri çözmek üçin iş stiline, bitewi pikirlenmä üns beriň

Şandong äpet turba senagaty kärhanasy, LTD., Partiýa komiteti stil gurluşyna eýerýär, ösüşiň ösüş aňy üçin hemişe birinji synpy saklaýar, “stili” berkitmek söweş netijeliliginiň esasy pikiridir, ähli derejeleri dolandyrmagyň jogapkärçiligini kesgitleýär. Jemi ýolbaşçylyk edýän kadrlaryň ýolbaşçylygyndaky esasy kadrlar “gözleglere, şahsy ýerleşdirilişe, şahsy gözegçilikde saklanmagyna, ýerine ýetirilişine şahsy düşünmäge” harp tizligini, harp güýjüni, jady güýjüni, her bir işiň iş ýüzünde öňe sürülmegi üçin edil şonuň ýaly. wagt, “ähli meseleler dolandyryş meselesi, ähli dolandyryş problemalary pikir meselesi, ähli ideologiki meseleler adamlar meselesi” diýen iş düşünjesine eýeriň, partiýa agzalarynyň we kadrlaryň ýeke durmak, açary netijeli çözmek üçin taýýarlanmagyna üns beriň; we önümçilik we işlemek prosesinde kyn meseleler.

Indiki ädimde, “Shandong Jute Pipe Industry Co., Ltd.” gazanan üstünliklerinden öwrener we tejribesini ýokarlandyrar we içerde seretmegi dowam etdirer.


Iş wagty: 31-2022-nji maý
  • Bushing
  • Corten Steel
  • Precision Seamless Steel Pipe
  • Seamless Steel Pipe