Kömürturşy polatdan ýasalan ýeňi we poslamaýan polatdan ýasalan gyrymsy agaçlary öndüriji

Gysga düşündiriş:

Dökmek, möhürlemek we geýmekden goramak funksiýalaryna ýetmek üçin mehaniki bölekleriň daşynda ulanylýan goldaw beriji bölekdir.Gazet ýaly hereket edýän halka ýeňine degişlidir.Hereket edýän böleklerde bölekler uzak wagtlap sürtülme sebäpli geýilýär.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Bushing

Dökmek, möhürlemek we geýmekden goramak funksiýalaryna ýetmek üçin mehaniki bölekleriň daşynda ulanylýan goldaw beriji bölekdir.Gazet ýaly hereket edýän halka ýeňine degişlidir.Hereket edýän böleklerde bölekler uzak wagtlap sürtülme sebäpli geýilýär.Mil bilen deşik arasyndaky arassalama belli bir derejede geýilende, bölekleri çalyşmaly.Şonuň üçin dizaýner, gaty berkligi we oňat geýim garşylygy bolan materiallary miliň ýeňi ýa-da dizaýnda pyçagyň we oturgyjyň könelmegini azaldyp bilýän görnüşde saýlaýar.Mil ýeňi ýa-da gyrymsylyk belli bir derejede geýilende, ony çalşyp bolar, Şeýlelik bilen, mil ýa-da oturgyjy çalyşmak üçin çykdajy tygşytlanyp bilner.Umuman aýdanyňda, gyrymsy oturgyç bilen laýyklygy we arassalanylyşy mil bilen laýyklaşdyrýar, sebäbi diňe hyzmat ediş möhletini uzaldyp bilýän we geýilýän bölekleri gaýtadan işlemek aňsat bolýar.

Önümiň beýany

Poductyň ady
Preokary takyklyk, gatylaşdyrylan polatdan ýasalan
Elýeterli material
1) Metal: Poslamaýan polat, Polat (Demir,) Bürünç, Mis, Alýumin
2) Plastmassa: POM, Neýlon, ABS, PP
3) islegiňize görä OEM
Faceerüsti bejermek
Anodlaşdyrylan dürli reňk, Mini ýalpyldawuk we çotga, Elektron örtük (sink bilen örtülen, nikel bilen örtülen, hrom bilen örtülen), Güýçli örtük we PVD
örtük, lazer belligi we ýüpek ekrany, Çap etmek, kebşirlemek, Harden we ş.m.
Amal usuly
CNC işleýşi, Awtomatiki berkitme / öwrüm, freze, grindin, buraw burawlamak, egilmek, guýmak, lazer kesmek
Çydamlylyk
+/- 0.01 ~ 0,001mm
Eltip bermegiň wagty
Adatça 3-7 iş güni mysal we partiýa öndürmek üçin 12-15 iş güni
MOQ
5 sany
Töleg möhleti
T / T, Onlaýn bank tölegi, Visa, Paypal

Kompaniýamyz polat turbanyň we takyk polat turbanyň dürli aýratynlyklaryny öndürmekde ýöriteleşendir.Düşnüksiz polat turbany çuňňur gaýtadan işlemek arkaly, ýeň ýeňleri, pyçaklar we dürli spesifikasiýa we ululykdaky ýörite görnüşli eserler öndürilip bilner.Önüm galvanizirlenip we beýleki ýerüsti bejergiler bolup biler.Zawod tarapyndan gönüden-göni öndürilýändigi sebäpli önümiň hilinde we bahasynda aç-açan artykmaçlyklarymyz bar.

Önümlerimiz dünýäniň 20-den gowrak ýurdunda gowy satylýar we bu ýurtlarda gowy abraý gazanýar.

Mil ýeňini barlamak düzgünlerini redaktirlemek
1. Daşky görnüşiň hil nusgasy köpürjiklerden, gabyklardan we deformasiýalardan, material birmeňzeş we ysly bolmaz.
2. Ölçegler
(1) Degişli tehniki we çyzgy talaplaryna laýyk gelýän degişli ölçegleri barlamak üçin vernier caliper ulanyň.
.
3. atylylyga we garramaga garşylyk synagy
(1) Nusga 125 ℃ / 1H top basyş synagyna sezewar edilenden soň, indentasiýa ≤ 2mm bolar we wizual gözden geçirmek arkaly deformasiýa bolmaz.
(2) Nusgany 120 ℃ / 96 sagatda peje salanyňyzdan soň, ýeňiň ýeňil we deformasiýa ýokdugyny wizual gözden geçiriň.
4. Fireangyna garşylyk synagy
Ameangynyň öçüriji derejesi VW-1.15 ýyllap alkogol çyrasy bilen ýakylanda, 15-nji ýylyň içinde öçüriler.
5. Gaplamak we bellemek
(1) Gaplamak önümleriň daşalýan wagtynda zaýalanmazlygy üçin berk, ygtybarly we ygtybarly bolmalydyr.
.
(3) Önümleriň yzarlanyşyny ýokarlandyrmak üçin önümçilik toplumynyň belgisini daşarky paketiň gözüni özüne çekiji ýerde bellemek zerur.Üpjünçilik partiýasynyň belgisi önümi barlamak şahadatnamasynda ýa-da barlagyň asyl ýazgysynda görkezilýär (Tejribe).
6. Howply madda düzümi (RoHS direktiwasy)
RoHS direktiw modelleri üçin ulanylsa, materiallar RoHS direktiwasynyň talaplaryna laýyk gelmelidir.

23
cbe34fe4

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • Bushing
  • Corten Steel
  • Precision Seamless Steel Pipe
  • Seamless Steel Pipe