Berkidiji ýeň

Gysga düşündiriş:

Baglanyş usuly we berkitme ýeňiniň häsiýetli bilimleri.
Polat çeňňek birleşdiriji ýeň, senagat pudagynda giňden ulanylýar, hatda zerur.Göni sapak ýeňi ýokary baglanyşyk güýji, durnukly we ygtybarly birikme hili, ýeňiň klassifikasiýasy we amaly bilimlerini gurmak we ýokarlandyrmak aňsatlygy bilen häsiýetlendirilýär.
1. Armaturanyň iň bolmanda bir ujy erkin aýlanyp bilse, göni armatura birikdirmek üçin adaty armatura ulanylar.Ilki bilen ýeňi armatura berkidiň, soňra güýçli berkitme rolikini nurbatlaň, soňra iki armatura ýeňiň ortasyna gysylýança beýleki armaturany ýeňiň beýleki ujuna göni nurbatlaň.Adaty ýeň birikmeleri islege bagly däl.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

rebar-coupler-machine

1. Sapak meýdançasy: 2,5mm-3.0mm

2. Sapagyň burçy: 60/75

3. Aýratynlyklary: D12mm-50mm.

4. Model: adaty görnüşli, öňe we yza öňe sapak görnüşi we kalibrli üýtgedilen görnüş

5. Buraw sapagyň parametri

Diametri (MM) Sapak meýdançasy (MM)
12 1.75
14-22 2.5
15-40 3.0
50 40

Aýratynlyklary

Bar diametri (mm) CouplerOuter Diametri (mm) CouplerLength (mm) Sapagyň ölçegi (mm) Agramy (kg)
12 18 32 “StripperM13 * 2.0 M12.0X2.0” -den soň göni togalanmak 0.03
14 21 36 M15 * 2.0 M14.5X2.0 0.05
16 23 42 M17 * 2.5 M16.5X2.0 0.07
18 28 46 M19 * 2.5 M18.5X2.0 0.13
20 30 50 M21 * 2.5 M20.5X2.0 0.15
22 33 51 M23 * 2.5 M22.5X2.0 0.19
25 38 62 M26 * 2.5 M25.5X2.5 0.30
28 43 68 M29 * 3.0 M28.5X3.0 0.43
32 48 76 M33 * 3.0 M32.5X3.0 0.58
36 53 84 M34 * 3.0 M36.5X3.0 0.95
40 60 92 M41 * 3.0 M40.5X3.0 1.25
50 70 114 M45 * 3.5 M50.5X3.0 2.37

Polat çeňňek birleşdiriji ýeň, senagat pudagynda giňden ulanylýar, hatda zerur.Göni sapak ýeňi ýokary baglanyşyk güýji, durnukly we ygtybarly birikme hili, ýeňiň klassifikasiýasy we amaly bilimlerini gurmak we ýokarlandyrmak aňsatlygy bilen häsiýetlendirilýär.

Haryt bilen tanyşlyk

1

1. Armaturanyň iň bolmanda bir ujy erkin aýlanyp bilse, göni armatura birikdirmek üçin adaty armatura ulanylar.Ilki bilen ýeňi armatura berkidiň, soňra güýçli berkitme rolikini nurbatlaň, soňra iki armatura ýeňiň ortasyna gysylýança beýleki armaturany ýeňiň beýleki ujuna göni nurbatlaň.Adaty ýeň birikmeleri islege bagly däl.

2. Pozitiw we otrisatel ýüplükli armaturanyň göni sapak birikmesi, berkitme üçin ulanylýar, onda berkitme aýlanyp bilmeýär, ýöne berkitmäniň bir ujy ok bilen hereket edip bilýär.Mysal üçin, şöhleler gutarýar we berkidilen birikmeler.Birleşdirýän ýeňiň polat çyzygy polo positiveitel we otrisatel sapaklara eýe bolup, iki sany polat çyzygy bir berkitme ugruna gowşadyp ýa-da berkidip biler.Polat ýeňleriň klassifikasiýasy we ulanylyş bilimleri polo positiveitel we otrisatel sapaklar bilen birleşdirýän polat bolmaly.

3. Içki ýüplügi berkitmek, sap ýüpi berkitmek, berkitmäni doly öwrüp bilmezlik üçin ulanylýar.Güýçli berkitme rolik, üýtgeýän diametri berkitmegiň ýeňini, ýokary güýçli berkitme rolikini we beýleki berkitme kapasalaryny birleşdirýän göni sapak bilen berkitmek üçin ulanylýar .. Gulp hozy we berkidiji ýeňi uzalýan sapaga nurbatlaň. öňünden, soňra beýleki armaturanyň soňundaky sapakda nurbatlaň we berkitme ýeňini gulp hozy bilen gulplaň.Goşmaça standart berkitme ýeňleri we gulplar.

rebar-coupler-tapping-machine

Ilki bilen, berkitme birikdiriji ýeň, berkitme salmak ýa-da oturtmak zerurlygyny aradan aýyrýar, şeýlelik bilen gurluşyk işini ýönekeýleşdirýär.Güýçüň göni çyzykda geçirilýändigine göz ýetiriň.Synag wagtynda synag kiçi diametrli berkitmegiň synag standartyna laýyklykda geçiriler.Mysal üçin, gurluşyk sütünini berkitmek näçe ýokary bolsa, armatura näçe inçe bolsa.Üýtgeýän diametri berkitmegiň göni sapak birikdiriji ýeňini ulanýar.Mysal üçin, gurluşyk zerurlyklary sebäpli 32 armatur üçin 28 armatura ulanylýar, soň bolsa 32 armatura 28 armatura gerek.Azaldýan çyzygyň birleşdiriji ýeňi, 28 diametrli çyzygyň ýeňini birleşdirýän ýüplükli bar barlagynyň standartyna laýyklykda synagdan geçiriler.

Berkidiji birikdiriji ýeňiň derňewi. Berkidiji ýeňi ulanmak ökde bolmaly.Veeňil birikdiriji ýokary hilli polat çybyk köp meseläni gowulaşdyryp, hilini üpjün edip biler.

Berkidiji birleşdiriji ýeňde köplenç ýüze çykýan käbir meseleler: ölen ujundaky sapak wilkasynyň ölçegindäki nurbat 3P-den uly (P meýdança).Uzynlygy we daşky diametri dizaýn talaplaryna laýyk gelmeýär.Çekim ölçeginiň kiçijik diametri sapakdan.Ahyrky sapak wilkasynyň ölçeýjisini berkidiji ýeňi nurbatyň uzynlygyna birikdirip bolmaýar.

Berkidiji ýeňiň materialy talaplara laýyk gelmeýändigi we gaýtadan işlenenden soň çatryklar ýüze çykýandygy sebäpli, materialyň hilini üpjün etmek hökmanydyr.Sahypa gireniňizde, korpusyň laýyklyk şahadatnamasy bolmaly.Daşamak we saklamak wagtynda korpus ýagyşdan, hapalanmakdan we mehaniki zeperlerden dogry goralmalydyr.Enjam guralynyň işleýşi, enjam guralynyň işleýiş proseduralaryna berk laýyklykda amala aşyrylýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • Bushing
  • Corten Steel
  • Precision Seamless Steel Pipe
  • Seamless Steel Pipe